Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Sedooz s.r.o. pre zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom webového sídla spoločnosti Sedooz s.r.o.

 

I. Úvodné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých na diaľku medzi spoločnosťou Sedooz s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom využitia webového sídla spoločnosti Sedooz s. r. o., ako aj elektronickej pošty, alebo telefónu.

(2) Predávajúcim je spoločnosť Sedooz s.r.o. s týmito identifikačnými údajmi:

obchodné meno: Sedooz s.r.o.,

sídlo: Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava

IČO: 46359338

DIČ: 2023345148

IČ DPH: SK2023345148

zápis v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 75896/B

 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu : 4022754530/7500

IBAN: SK77 7500 0000 0040 2275 4530

SWIFT/BIC: CEKOSKBX

 

web adresa: www.sedooz.sk

e-mailová adresa: sedooz@sedooz.sk

telefónne číslo: +421 904 530 656

 

orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, PO BOX 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava, miestne príslušný Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07 Bratislava 27, Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104, fax č. 02/58272 170.

(3) Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

(4) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzavieraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

(5) Podnikateľom sa rozumie

a) osoba zapísaná v obchodnom registri ,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

6) Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), rozumie sa tým že ide o podnikateľa. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa primerane vzťahujú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a to v rozsahu práv a povinností, ktoré prináležia kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, pokiaľ výslovne z obsahu týchto všeobecných obchodných podmienok nevyplýva inak.

7) Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje a prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že súhlas kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na žiadne dojednania, ktoré by obmedzovali alebo mohli obmedziť práva kupujúceho v postavení spotrebiteľa. Z dôvodu zachovania právnej istoty platí, že kupujúcemu potom čo odošle objednávku (a vysloví súhlas so znením všeobecných obchodných podmienok) bude kópia všeobecných obchodných podmienok odoslaná kupujúcemu ako príloha potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu kupujúceho.

8) Webovým sídlom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie web stránka predávajúceho pod označením domény www.sedooz.sk

 

II. Predzmluvné informácie

(1) Pred uzavretím kúpnej zmluvy na diaľku a pred tým, ako kupujúci odošle objednávku, mu predávajúci týmto jasne a zrozumiteľne a spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie oznamuje tieto informácie:

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho pri každom jednotlivom tovare a službe,

b) obchodné meno a sídlo predávajúceho, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v rámci bodu 2 týchto obchodných podmienok umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v rámci bodu 2 týchto obchodných podmienok umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

d) adresu predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet, ak sa táto adresa líši od adresy uvedenej v písmene b), a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho tvoriaceho neoddeliteľnú prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok,

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

f) cena za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, je v bežnej výške a závisí od tarify telekomunikačných/elektronických komunikačných služieb, ktoré kupujúci využíva,

g) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúcich, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

h) informáciu o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho; predávajúci zároveň poskytuje pre prípad odstúpenia od zmluvy kupujúcemu online formulár na odstúpenie od zmluvy umiestnený na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

i) informáciu o tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) okrem prípadu, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, pre vylúčenie pochybností platí, že predávajúci prostredníctvom obchodných podmienok nevyslovil súhlas so znášaním nákladov kupujúceho pri vrátení tovaru predávajúcemu podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Uvedený súhlas však môže byť zo strany predávajúceho a na základe jeho vlastného rozhodnutia kupujúcemu poskytnutý, vždy však v písomnej forme,

j) informáciu o prípadnej povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

k) informáciu o tom, v ktorých prípadoch kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

l) poučenie o právach kupujúceho vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka pre kupujúceho ktorý je spotrebiteľom a zodpovednosti za vady tovaru podľa ust. § 422 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom, a to v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

m) informáciu o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcim po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho a v reklamačnom poriadku umiestnenom na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

n) informáciu o existencii príslušných kódexoch správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať a o spôsobe akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie, a to pre prípady pristúpenia predávajúceho ku kódexu správania na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

o) predávajúci vzhľadom na charakter ponúkaného tovaru neuzatvára s kupujúcimi zmluvy s určením času trvania (na dobu určitú alebo na dobu určitú) a z tohto dôvodu nemá informačnú povinnosť podľa ust. § 3 ods. 1 písm. o) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,

p) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

q) informáciu o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

p) informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho, a zároveň na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže kupujúci podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu,

q) informáciu o jednotlivých úkonoch a postupoch potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

r) informáciu o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predávajúceho a kupujúcemu bude dostupná na základe písomnej žiadosti, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

s) informáciu o tom, že jazykom ponúkaným na uzavretie kúpnej zmluvy je slovenský jazyk, a to v týchto obchodných podmienkach umiestnených na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho,

t) predávajúci vzhľadom na charakter ponúkaného tovaru nemá informačné povinnosti týkajúcu sa elektronického obsahu a kompatibility elektronickej kompatibility s hardvérom a softvérom podľa ust. § 3 ods. 1 písm. r) a s) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku,

 

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

(1) Umiestnenie tovaru na webovom sídle predávajúceho sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, pričom takýto návrh vždy obsahuje doplňujúce informácie o ponúkanom tovare , t. j. obchodnú komunikáciu obsahujúcu opis základných znakov výrobku, cenu a ďalšie podstatné informácie, akými sú najmä hlavné vlastnosti výrobku, informácie týkajúce sa nákladov na dopravu a termínu dodania tovaru, spôsob platby, podmienky dodania, podmienky vybavovania reklamácie, právo na odstúpenie od zmluvy.

(2)Kúpna zmluva ohľadne ponúkaného tovaru vznikne vykonaním objednávky tovaru zo strany kupujúceho. Akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy ohľadne tovaru umiestneného na webovom sídle predávajúceho zo strany kupujúceho je objednávka kupujúceho, predmetom ktorej je dodanie tovaru zverejneného na webovom sídle predávajúceho za kúpnu cenu zverejnenú na webovom sídle predávajúceho, pričom objednávka kupujúceho je zaslaná predávajúcemu vo forme vyplneného objednávkového formulára z webového sídla predávajúceho prostredníctvom tlačidla „objednávka s povinnosťou platby“ (tzv. vloženie do košíka), objednávka zaslaná e-mailom alebo objednávka zadaná telefonicky. Objednávka musí obsahovať aspoň:

a) meno, priezvisko a bydlisko kupujúceho,

b) adresu dodania na území Slovenskej republiky,

c) telefónne číslo kupujúceho a jeho e-mailovú adresu,

d) identifikáciu objednávaného tovaru, jeho množstvo a cenu..

(3) Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou objednávaného tovaru. Kúpna cena objednávaného tovaru je konečná tzn. vrátane zákonnej sadzby DPH a všetkých ďalších daní alebo poplatkov. Kúpna cena zahŕňa aj náklady súvisiace s dodaním tovaru v rámci územia Slovenskej republiky, najmä prepravné a balné s výnimkou prípadov výslovne uvedených v Obchodnej komunikácii podľa čl. III bod 1 týchto obchodných podmienok. Kupujúci taktiež pred zadaním objednávky prostredníctvom tlačidla „objednávka s povinnosťou platby „ má povinnosť sa oboznámiť so znením týchto obchodných podmienok, čo potvrdí prostredníctvom príslušného tlačidla.

(4) Kupujúcemu po odoslaní objednávky z webového sídla predávajúceho bude doručené na e-mailovú adresu zadanú v objednávke automaticky vykonávané oznámenie o doručení objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len: „potvrdenie o doručení objednávky“) Potvrdenie o doručení objednávky nemá žiaden vplyv na uzavretie kúpnej zmluvy. Ustanovenie tohto odseku sa neuplatní v prípade telefonickej objednávky.

(5) Súčasťou potvrdenia o doručení objednávky je aj predfaktúra vystavená predávajúcim pre prípady ak platba za tovar nebude vykonaná spôsobom „on line“. . Potvrdenie objednávky e-mailom obsahuje v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku predzmluvné informácie uvedené v článku II. týchto obchodných podmienok na trvanlivom nosiči. Uvedená povinnosť predávajúceho podľa predchádzajúcej vety bude v každom prípade splnená odoslaním znenia týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku na e-mailovú adresu kupujúceho ako súčasti potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho podľa tohto bodu obchodných podmienok.

(6). Potvrdenie objednávky podľa bodu 4 tohto článku obchodných podmienok je splnením povinnosti predávajúceho vyplývajúcej z ust. § 6 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku s čím kupujúci súhlasí.

(7) Kupujúci berie na vedomie, že kúpna zmluva bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti nevznikne v prípadoch ak kupujúci objedná tovar za kúpnu cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému webového sídla predávajúceho alebo v dôsledku neoprávneného zásahu tretej osoby do informačného systému webového sídla predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje pre prípady podľa tohto bodu obchodných podmienok o takejto skutočnosti informovať kupujúceho s návrhom alternatívneho riešenia objednávky kupujúceho.

(8) Predávajúci si taktiež vyhradzuje právo pozastaviť plnenie z uzavretej kúpnej zmluvy pre prípady ak sa zistí, že došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty alebo z dôvodu akéhokoľvek zásahu alebo ako následok účinku rozhodnutí príslušného súdneho alebo správneho orgánu. O takomto postupe predávajúci bude kupujúceho informovať bez zbytočného odkladu po zistení skutočností na pozastavenie plnenia. Pozastavenie plnenia z uzavretej kúpnej zmluvy podľa tohto bodu je výkonom práva predávajúceho a z tohto dôvodu nemôže byť považované za porušenie zmluvných alebo zákonných povinností predávajúceho.

(9) Kúpna zmluva sa uzatvára podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa pre zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom webového sídla spoločnosti Sedooz s. r. o. nepoužijú. Predávajúci prehlasuje, že prevádzkou podnikateľskej činnosti zabezpečovanou prostredníctvom webového sídla spoločnosti Sedooz s. r. o. nesmeruje podnikateľská činnosť predávajúceho do iných členských štátov Európskej únie a z tohto dôvodu je pri prevádzke webového sídla využívaný výlučne slovenský jazyk a zákonná mena €.

 

IV. Kúpna cena a platobné podmienky

(1) Z kúpnej zmluvy vzniká kupujúcemu povinnosť zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, tak ako to je uvedené v potvrdení objednávky. Predávajúci si uplatňuje výhradu vlastníckeho práva k dodávanému tovaru a z tohto dôvodu sa kupujúci môže stať vlastníkom veci až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

(2) Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho pred dodaním tovaru,

b) platobnou kartou on-line cez internetové rozhranie banky pred dodaním tovaru,

(3) Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru najneskôr v lehote uvedenej na predfaktúre predávajúceho, ktorá tvorí prílohu potvrdenia objednávky podľa čl. III bod 5 týchto obchodných podmienok. V prípade ak kúpna cena nebude v lehote splatnosti kupujúcim uhradená, predávajúci je oprávnený z dôvodu omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny od príslušnej kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci berie na vedomie, že úhrada kúpnej ceny je podmienkou zadania objednaného tovaru do výroby.

(4) Po vykonaní úhrady kúpnej ceny bude kupujúcemu prostredníctvom e-mailu doručené potvrdenie o úhrade kúpnej ceny.

(5) Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu ponúkaného tovaru na webovom sídle. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu už objednaného tovaru.

 

V. Dodacie podmienky a preprava

(1) Z uzavretej kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy odovzdať kupujúcemu najneskôr v lehote 5 týždňov (všeobecná dodacia lehota predávajúceho) od vykonania úhrady kúpnej ceny za tovar zo strany kupujúceho. Predávajúci si vyhradil, že dodanie tovaru uskutočňuje len v rámci Slovenskej republiky. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú aj na prípadné objednávky vykonané zo zahraničia. V takomto prípade si však dodanie na vlastné náklady zabezpečuje kupujúci a povinnosť predávajúceho dodať kupujúcemu tovar bude splnená odovzdaním tovaru na území Slovenskej republiky prepravcovi , ktorého na vlastné náklady kupujúci zabezpečí a vhodným spôsobom oznámi predávajúcemu. Z uvedeného dôvodu sa za miesto dodania tovaru v takomto prípade považuje vždy územie Slovenskej republiky.

(2) Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný odovzdať predmet kúpy kupujúcemu spôsobom dohodnutým v potvrdenej objednávke, najneskôr v lehote 5 týždňov odo dňa uhradenia kúpnej ceny tovaru, pričom o odoslaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho e-mailom. Ak predávajúci svoj záväzok nesplní a nedodá predmet kúpy ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu kupujúcim, kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. V takom prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bezodkladne všetky plnenia prijaté na základe zmluvy. Za primeranú dodatočnú lehotu budú predávajúci a kupujúci akceptovať lehotu v trvaní 15 dní. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve.

(3) Kupujúci si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov doručenia predmetu kúpy:

odoslanie predmetu kúpy predávajúcim prostredníctvom prepravcu na miesto splnenia/určenia určené kupujúcim.

(4) V prípade osobného prevzatia tovaru kupujúcim predávajúci splní svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy tak, že umožní kupujúcemu s tovarom nakladať na ním zvolenom odbernom mieste Pickup prepravcu DPD. Osobné prevzatie je považované za najlacnejší bežný spôsob doručenia predmetu kúpy.

(5) Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že k odovzdaniu došlo odovzdaním predmetu kúpy zo strany prepravcu kupujúcemu.

(6) Ak predávajúci splnil svoju povinnosť odovzdať predmet kúpy, kupujúci je povinný riadne odovzdaný predmet kúpy prevziať a prevzatie potvrdiť svojim podpisom na preberacom protokole na tento účel, predložený kupujúcemu zo strany prepravcu. Prevzatie predmetu kúpy je kupujúci oprávnený odmietnuť len v tom prípadne , ak je obal vážne poškodený alebo tovar nie je úplný. V prípade neprevzatia tovaru z dôvodu poškodenia alebo neúplnosti je kupujúci povinný o tomto bezodkladne informovať predávajúceho e – mailom na adresu: sedooz@sedooz.sk, alebo telefonicky na t.č.: +421 904 530 656 , a uvedené skutočnosti a dôvod odmietnutia prevzatia tovaru sa uvedú v príslušnom protokole o odmietnutí prevzatia tovaru, ktorý na tento účel spíšu kupujúci a prepravca.

(8) Predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru doručí kupujúcemu v písomnej alebo elektronickej podobe doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list) a potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči obsahujúce predzmluvné informácie podľa článku II. týchto obchodných podmienok.

(9) Ak nie je dohodnuté ako má byť tovar zabalený, predávajúci zabalí tovar podľa obvyklých zvyklostí pre daný typ dodávky tovaru. Podmienkou zabalenia tovaru je dostatočný spôsob zabezpečujúci uchovanie a ochranu dodaného tovaru.

(10) Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pri prevzatí tovaru, potom čo mu bolo zo strany predávajúceho alebo zmluvného prepravcu predávajúceho oznámené, že tovar je pripravený na odovzdanie k jeho rukám. Za týmto účelom kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré bolo v kúpnej zmluve na tento účel dohodnuté ako miesto dodania, prípadne miesto ktoré bolo dohodnuté medzi predávajúcim alebo jeho zmluvným prepravcom povereným doručiť tovar a kupujúcim na základe ich vzájomnej dohody, alebo v mieste dohodnutom iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v termíne, ktorý bol dohodnutý medzi predávajúcim, a alebo jeho zmluvným prepravcom povereným doručiť tovar a kupujúcim v kúpnej zmluve, alebo dohodnutým iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Termín dodávky“). V prípade ak nie je v príslušnej kúpnej zmluve dohodnuté inak za Termín dodávky a časové ohraničenie možnosti kupujúceho prevziať tovar od prepravcu sa považuje do troch pracovných dní od výzvy predávajúceho alebo prepravcu na prevzatie tovaru, pričom kupujúci je povinný zabezpečiť svoju súčinnosť pri prevzatí tovaru tak aby prevzal tovar v čase Termínu dodávky.

(11) Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu na strane kupujúceho, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočne vynaložených nákladov na vykonanie viacnásobných pokusov o doručenie tovaru na Miesto, pre prípady ak bol kupujúci o dodávke tovaru informovaný a napriek tomu neposkytol potrebnú súčinnosť.

(12) Pre účely dodania tovaru kupujúcemu, ktorý je podnikateľom platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar odovzdaním na mieste (prostredníctvom svojho zmluvného dopravcu), ktoré kupujúci určil v objednávke.

(13) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom nie je kúpou na skúšku podľa ust. § 471 a nasl. Obchodného zákonníka a kupujúci nie je oprávnený odmietnuť prevzatie kúpeného tovaru.

 

VI. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody

(1) Vlastníctvo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho odovzdaním predmetu kúpy za splnenia podmienky úhrady kúpnej ceny v plnom rozsahu.

(2) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zmluvného prepravcu povereného doručiť tovar. Pre prípady ak kupujúci neprevezme tovar včas, tak nebezpečenstvo škody na dodanom tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom (oznámenie, že tovar je pripravený na odovzdanie kupujúcemu) a kupujúci tovar napriek tomu neprevezme.

 

VII. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Predávajúci pri plnej akceptácii právnej úpravy odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom podľa ust. § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, výslovne a pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prehlasuje, že všetok tovar, ktorý predávajúci ponúka svojim zákazníkom prostredníctvom webového sídla je považovaný za tovar, ktorý je v každom jednotlivom prípade vždy zhotovovaný podľa konkrétnych a osobitných požiadaviek spotrebiteľa a teda ide o tovar ktorý je v každom konkrétnom prípade zhotovovaný osobitne pre jedného konkrétneho spotrebiteľa. Uvedená skutočnosť je uvedená aj na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho. Z uvedeného dôvodu nie je kupujúci spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy postupom podľa ust. § 7 ods. 1 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

(2) Bez ohľadu na skutočnosť uvedenú v bode 1 tohto článku obchodných podmienok, predávajúci priznáva kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ možnosť uplatnenia práva od kúpnej zmluvy odstúpiť nad rámec podmienok vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť kupujúci spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní od prevzatia tovaru. Na účely určenia momentu prevzatia tovaru kupujúcim sa primerane aplikuje ust. § 7 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. Poučenie o uplatnení práva kupujúceho spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy vo forme prílohy č. 2 k zákonu o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku tvorí neoddeliteľnú prílohu týchto obchodných podmienok.

(4) Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že právo odstúpenia bez udania dôvodu podľa bodu 2 tohto článku obchodných podmienok sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorý je podnikateľom.

(3) Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy upravené v tomto článku obchodných podmienok, nemájú žiaden vplyv na vznik práva kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy z iných zákonných dôvodov (napr. ako súčasť práv pri dodávke vadnej veci).

(4) Bez vplyvu na dodávku tovaru podľa týchto obchodných podmienok, predávajúci poskytuje zákonnú informáciu, kedy Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

(6) Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy u predávajúceho

a) v listinnej podobe listom zaslaným doporučenou poštou na adresu: Sedooz s. r. o., Karpatské námestie 10, 831 06 Bratislava alebo

b) elektronickou správou (e-mailom) zaslaným elektronickou poštou na e-mailovú adresu predávajúceho: sedooz@sedooz.sk

(7) Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže pre odstúpenie bez udania dôvodu podľa bodu 2 tohto článku obchodných podmienok použiť online formulár odstúpenia od zmluvy umiestnený na príslušnej podstránke webového sídla predávajúceho. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.

(8) Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú kupujúcemu v rámci predzmluvných informácií alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

(9) Dôsledkom odstúpenia od kúpnej zmluvy je, že kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje, t. j. hľadí sa na ňu, ako keby nebola nikdy vznikla. Účastníci zrušenej kúpnej zmluvy majú povinnosť vzájomne sa vysporiadať podľa zásad o bezdôvodnom obohatení a vrátiť si to, čo si už predtým plnili. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb na vrátenie tovaru predávajúcemu a dodatočných nákladov, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

(8) Pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy má predávajúci tieto povinnosti:

a) predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, okrem prípadu ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým nebudú kupujúcemu účtované žiadne ďalšie poplatky.

b) predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

c) pri odstúpení od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa písm. a) pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

(9) Pri odstúpení kupujúceho od kúpnej zmluvy má kupujúci tieto povinnosti:

a) Keďže predávajúci v týchto všeobecných obchodných podmienkach týmto navrhol, že si tovar, ktorý má byť vrátený, vyzdvihne prostredníctvom ním poverenej osoby priamo u kupujúceho, kupujúci je povinný tovar odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný odovzdať tovar kompletný, vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a podľa možnosti v originálnom obale. Keďže predávajúci v týchto všeobecných obchodných podmienkach týmto súhlasil, že náklady na vrátenie tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru bude znášať sám, kupujúci pri odstúpení od kúpnej zmluvy tieto náklady neznáša.

b) Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil v rámci predzmluvných informácií zákonnú informačnú povinnosť o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

(10) V prípade nerozbaleného predmetu kúpy predávajúci nad rámec zákona poskytuje kupujúcemu právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 100 dní odo dňa prevzatia tovaru. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto odseku kupujúci môže uplatniť u predávajúceho elektronickou správou (e-mailom) zaslanou elektronickou poštou na e-mailovú adresu predávajúceho sedooz@sedooz.sk. V prípade odstúpenia podľa tohto odseku je kupujúci povinný tovar, ktorý má byť vrátený, odovzdať osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ktorá si ho vyzdvihne priamo u kupujúceho, pričom náklady takéhoto vrátenia tovaru znáša predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo prezrieť predmet kúpy. V prípade poškodenia obalu alebo predmetu kúpy je odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto odseku absolútne neplatné a predávajúci vráti predmet kúpy kupujúcemu. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru vrátiť kupujúcemu výlučne kúpnu cenu tovaru.

(11) V prípade odstúpenia kupujúceho z iného dôvodu ako odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle podmienok vyplývajúcich zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku sa zmluvné vzťahy pri odstúpení budú vzťahovať príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi odstúpenie (Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa)

 

VIII. Zodpovednosť predávajúceho za vady, uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady (reklamácia) a záruka

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe, ktorá je poskytovaná v rozsahu 24 až 60 mesiacov. Presné podmienky zodpovednosti za vady a postup uplatňovania a vybavovania reklamácie sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho.

 

IX. Osobné údaje

(1) Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje kupujúceho spracúva v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) a že prijal všetky potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu spracúvaných osobných údajov.

(2) Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v informačnom systéme „IS e-shop“ a v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie kúpnej zmluvy a splnenie záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (akými sú najmä uskutočnenie platby, dodanie tovaru, povinnosti súvisiace s reklamáciou tovaru).

c) Zoznam spracúvaných osobných údajov tvoria tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo a pri platbe kartou aj osobné údaje kupujúceho nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet.

d) Totožnosť oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje: osobné údaje sú získavané prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára umiestneného na webovom sídle predávajúceho.

e) Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Osobné údaje kupujúci poskytuje dobrovoľne a spracúvanie osobných údajov predávajúci uskutočňuje bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, keďže právnym základom spracúvania osobných údajov je kúpna zmluva.

f) Tretie strany a príjemcovia: prepravca, poskytovateľ IT služieb.

(3) Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v informačnom systéme „IS marketing“ a v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je: zasielanie marketingových ponúk.

c) Zoznam spracúvaných osobných údajov tvoria tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

d) Totožnosť oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje: osobné údaje sú získavané prostredníctvom označenia príslušného políčka v objednávkovom formulári umiestnenom na webovom sídle predávajúceho.

e) Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Osobné údaje kupujúci poskytuje dobrovoľne a spracúvanie osobných údajov je možné iba so súhlasom kupujúceho ako dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre toto spracúvanie. Kupujúci môže svoj súhlas vyjadriť pred odoslaním objednávky alebo neskôr označením príslušného políčka, a to na dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho sedooz@sedooz.sk

f) Tretie strany a príjemcovia: poskytovateľ IT služieb.

(4) Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho v informačnom systéme „IS užívateľské konto“ a v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. poskytuje kupujúcemu tieto informácie:

a) Prevádzkovateľom je predávajúci a jeho identifikačné údaje sú uvedené v úvodných ustanoveniach týchto všeobecných obchodných podmienok.

b) Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie a prevádzkovanie užívateľského konta na webovom sídle predávajúceho.

c) Zoznam spracúvaných osobných údajov tvoria tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo.

d) Totožnosť oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje: osobné údaje sú získavané prostredníctvom označenia príslušného políčka v objednávkovom formulári umiestnenom na webovom sídle predávajúceho.

e) Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje: Osobné údaje kupujúci poskytuje dobrovoľne a spracúvanie osobných údajov je možné iba so súhlasom kupujúceho ako dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre toto spracúvanie. Kupujúci môže svoj súhlas vyjadriť registráciou na webovom sídle predávajúceho, a to na dobu trvania užívateľského konta. Tento súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho sedooz@sedooz.sk

f) Tretie strany a príjemcovia: poskytovateľ IT služieb.

(5) V súvislosti so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v informačných systémoch predávajúceho má kupujúci ako dotknutá osoba tieto práva, o ktorých ho predávajúci poučuje:

a) právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

i. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

ii. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

iii. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

iv. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

v. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

vi. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania skončil,

vii. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

viii. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

b) právo na základe písomnej žiadosti u predávajúceho namietať voči:

i. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

ii. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

iii. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. na účely priameho marketingu.

 

X. Záverečné ustanovenia

(1) Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2018.

(2) Kupujúci je pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom a účinnom v deň odoslania objednávky kupujúcim sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi môže byť uskutočňovaná vo forme e-mailových správ

(4) Na právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a Obchodného zákonníka.

(5) Uvedené vzorkovníky látok, ktoré sú zobrazené na webovom sídle v rámci jednotlivých ponúkaných výrobkov boli transformované do elektronickej podoby s dôrazom na kvalitu a vernosť obrazu. Jednotlivé monitory a LCD panely však môžu vykazovať rôzne odlišnosti zobrazenia, podobne ako u vytlačených materiálov. Verné zobrazenie farieb poskytne len monitor alebo LCD panel v dostatočnej kvalite, ktorý bol vykalibrovaný príslušnou kalibračnou sondou. Preto upozorňujeme zákazníkov, že farebné prevedenie fotografií zobrazené na Vašom monitore sa môže mierne líšiť od skutočného prevedenia. Pri drevených častiach, keď sa jedná o prírodné drevo môžu jednotlivé časti morené rovnakým moridlom vykazovať mierne farebné odlišnosti. Morenie zvýrazňuje štruktúru a prírodné vlastnosti dreva. Z uvedeného dôvodu mierna odlišnosť farebného prevedenia tovaru nemôže byť považovaná za vadu tovaru.

(6) Z dôvodov uvedených v bode 5 tohto článku, predávajúci poskytne na výslovnú žiadosť kupujúcemu vzorkovník farieb, ktorý verne zachytáva skutočné farebné prevedenie ponúkaných výrobkov. V prípade ak si kupujúci vzorkovník vyžiadal a dodaný tovar nezodpovedá farbám vo vzorkovníku, kupujúci je oprávnený uvedenú skutočnosť reklamovať ako vadné plnenie.

(7) V prípade sporu medzi predávajúcim a kupujúcim, ak predávajúci na žiadosť kupujúceho o nápravu odpovedal zamietavo alebo neodpovedal do 30 dní od dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line vytvorenej Európskou komisiou, ktorá je dostupná na tejto webovej stránke.

 

V Bratislave dňa 1.1.2018

Prevádzkovateľ internetového obchodu sedooz.sk :

 

Sedooz s.r.o.

Karpatské námestie 10

831 06 Bratislava

IČO: 46 359 338

DIČ: 2023345148

DPH: SK2023345148

 

získava osobné údaje pomocou registračného formulára pri registrácii a nakupovaní, umiestneného na stránke www.sedooz.sk.

 

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

Prevádzkovateľ postupuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, článok IX. Osobné údaje.

Newsletter

Prihláste sa a budete dostávať všetky novinky z obchodu priamo na váš email.
Medzisúčet
[[price|format_price]]
Pozrieť košík

[[ product.name ]]

[[ product.price_incl_tax|format_price ]]

porovnať

Predvoľby cookies

  • Vaše súkromie
  • Nevyhnutné cookies
  • Výkonnostné cookies
  • Funkčné cookies
  • Marketingové cookies

Meno Poskytovateľ Účel Vypršanie Typ